Minneapolis 2010 Kev Txheeb Suav Tib Neeg: Nyob Hauv Peb Txais Tes

Lub Zos Minneapolis qhov website 2010 Kev Txheeb Suav Tib Neeg zoo siab txais tos.

Peb lub hlog hauj lwm yog los ceeb toom thiab qhia pej xeem nyob hauv Minneapolis kom paub tias tseem ceeb npaum li cas uas txhua leej txhua tus yuav tsum raug suav nyob rau 2010 Kev Txheeb Suav Tib Neeg thiab tej ntaub ntawv xov xwm txheeb suav tib neeg thiab tej yam kev ua si yuav tshwm sim. Piv txwv, ib qho tseem ceeb tau rau siab ua yog tsim tau Minneapolis kom muaj ib pab Complete Count Committee (ib pab neeg txaus siab pab dawb qhia txog kev txheeb suav neeg) los tham thiab tawm tswv yim txog yuav ua li cas thiaj tawm mus cuag sawvdaws thiab yuav qhia sawvdaws li cas thiaj paub txog 2010 kev txheeb sauv tib neeg.

Kev txheeb suav kom yog li yog tau hauv Minneapolis nyob rau 2010 kev txheeb suav tib neeg tseem ceeb heev rau lub zos lub neej yav tom ntej. Cov ntawv txheeb suav tib neeg yuav coj los soj ntsuam seb qhov nyiaj muaj yuav luag txog $400 txhiab lab (billion) ntawv yuav muab faib ib xyoos li cas rau 170 cov kev pab Tsoom Fwv muaj. Tsis tas li, kev txheeb nos yuav coj los txiav txim seb puas yuav toobkas tsim kom muaj ntau qho kev pab tshaj qub thiab kom muaj ntau txoj kev pab txais nyiaj ntxiv rau ntau pab neeg. Tau khwv yees tias ntawm 100 tus tib neeg twg uas tsis tau raug txheeb suav no ces 10 xyoo saum nos cov pej xeem hauv Minneapolis yuav xiam txog li $1 lab. Tsis tas li, kev txheeb suav tib neeg yuav yog ib qho coj los ntsuam xyuas kom paub seb yuav tsum muaj pes tsawg lub rooj rau teb chaws Amekas cov nom tswv uas muaj cai sau kev cai (U.S. Congressional) nyob rau tag nrho Amekas cov xeev thiab yog tias txheeb suav tsis txhij kom muaj neeg txaus ces tej zaum Minnesota yuav poob ib lub rooj rau nom tswv.

Kev txheeb suav tib neeg yog ib qho yuav tsum tau ua raws txoj cai. Tag nhro tej lus tau teb tuaj qhia txog ib tug neeg lossis ib tsev neeg twg yuav muab kaws zoo cia tsis pub nthuav tawm kom dhau 72 lub xyoo. Txawm yog tus Thawj Kav Teb Chaws (President) hauv Amekas teb chaw kiag los yeej tsis pub saib tej lus tseem ceeb hais txog koj.

Yog koj muaj lus hnug txog kev txheeb suav tib neeg, lossis koj xav koom tes pab dawb, thov e-mail [email protected].

Tsis tas li, koj tiv tawj tau Hannah Garcia ntawm [email protected] lossis Jeff Schneider ntawm: [email protected]

Complete Count Committee (Ib pab neeg txaus siab pab dawb qhia txog kev txheeb suav neeg)

Cov Lus Hnug thiab Teb Txog 2010 Kev Txheeb Suav Tib Neeg

Last updated Mar 7, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo