Complete Count Committee (Ib pab neeg txaus siab pab dawb qhia txog kev txheeb suav neeg)

Complete Count Committee yog dabtsi?

Complete Count Committee (CCC) yog ib pab neeg txaus siab koom tes pab dawb los ntawm ib haiv neeg, lub xeev thiab tsoom fwv cov chaw hauj lwm kom tswj thiab qhia tib neeg ntau li ntau tau txog kev txheeb suav tib neeg thiab hais kom tib neeg hauv zos npaj siab fias ntawv xa rov qab tuaj. Feem ntau cov neeg txaus siab los pab dawb yog cov neeg sawv ce ntawm pej xeem nyob hauv tsoom fwv cov koos haum, tsev kawm ntawv, lag luam, cov koos haum ntawm kev tseeg, thiab tej kev tshaj tawm. Pab CCC yuav los tawm tswv yim thiab los siv lub tswv yim kom yuav ua cas thiaj ncav cuag txhua haiv neeg hauv zej zog.

Leej twg yog cov nyob rau hauv Minneapolis Complete Count Committee?

Tus Cob Moos (Mayor) thiab Pab Neeg Tswj Saib Xyuas Lub Nroog (City Councils) yog cov los xaiv pab neeg txaus siab pab dawb tawm tswv yim. Sarah Hernandez (McKnight Foundation) and Hussein Samatar (African Development Center) yog cov los tawm tswv yim txhawb ua Minneapolis Complete Count Committee.

Tsis ntev saum nos twb ua yuav tiav daim ntawv muaj tag nrho cov npe ntawm pab neeg txaus siab los pab dawb nyob rau hauv.

Thaum twg pab Complete Count Committee sib ntsib?

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo