Lakkaawinsa Ummataa kan bara 2010 ilaalchisee gaafiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Ummata-lakkaawuu jechuun maali?

Ummata-lakkaawuu jechuun jiraattoota Unites States lakkaawuu jechuu dha. Lakkaawinsi Ummataa kan United States waggaa 10 kudhan-itti geggeeffama. Ummata-lakkaawuun sirna Seera United States itti bultuun kaayame.

Jiraattota lakkaawuun maaf barbaachisa?

Mana-marii U.S. keessatti konyaan bakka-bu’aa meeqa qabaatuun akka irra jiru, heddummeenna lakkoofsa ummataatiin murteeffama. Yeroo ammaa Minnesota-n bakka-bu’oota saddeet Mana-marii biyyattii keessaa qabdi. Waggoota kurnyan as deemaniif, Mana-marii keessatti bakka-bu’oo’ta meeqa akka qabaannu lakkoofsa-ummataa kan bara 2010-ttu murteessa.

Lakkoofsi yoom geggeeffama?

Sagantaan ummata lakkaawuu dhaa kan bara 2010–nii Caamsaa (April) 1, 2010 geggeeffama. Gaafiiwwan dhimma kanaaf oolfaman, teessoowwan biyyattii keessa jiran marattuu dursanii ergaman. Teessoowwan martinuu akka achi keessatti dabalaman gochuuf, mootummaaleen nannoowwanii Waajira Lakkoofsa-Ummata U.S. (U.S. Census Bureau) wajjiin irratti hojjatan.

Waajirri U.S. Census Bureau akkamitti nu lakkaawa?

Guyyaa lakkoofsi itti geggeeffamu Caamsaa (April) 1, 2010 torbaan tokkorraa haga sadihii duratti xalayaa gaafiiwwan qabantu ergama. Jiraattonni martinuu gaafiiwwan saniif deebii barreessanii gara waajira U.S. Census Bureau-tti deebisan.

Odeeffannoo an ergu akkuma iccitiin qabametti turaa?

Eeyyeni. Lakkoofsi kun ka sirritti guutamu, ati nu bira dhaabattee, nus amantee odeeffata barbaadnu nuu himuu keetirratti kan irkatu waan taheef jecha, waajirri U.S. Census Bureau odeeffannoo kee iccitiin kan eegu tahuu kunoo waadaa sii gala. Odeeffannoo irra caalaaf, sararaa U.S. Census Bureau data protection and online privacy policy banii laali.

Odeeffannoo irra caalaa eessarraa argatuu danda’a?

Odeeffannoo waaee lakkoowinsa ummata Minneapolis kan bara 2010-nii fuula sararaa (website) kanarratti yeroo hunda haarayoomfamee himama. San males, gara email [email protected] kanaanis ni argatta.

Akkasumattis, waajira U.S. Census Bureau irraallee odeeffannoo irra caalaa argachuu dandeetta.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo