Cuộc Thống Kê Dân Số 2010 tại Thành Phố Minneapolis: Mỗi Người Góp Một Tay

Chào mừng quý vị đến với trang Web của cuộc điều tra dân số 2010 của Thành Phố Minneapolis.

Mc ch ca chng ti l thng tin v gio dc cho cc c dn Minneapolis v tm quan trng ca vic m dn s trong cuc thng k dn s 2010 v nhiu tin tc cng nh hot ng lin quan ti cuc thng k dn s. V d, mt trong nhng n lc quan trng t c l thnh lp mt Ủy Ban Đếm Toàn Diện của Minneapolis để hoạch định và phối hợp tốt hơn cũng như các nỗ lực về giáo dục đối với cuộc thống kế dân số 2010.

Việc đếm chính xác thành phần dân số tại Minneapolis trong cuộc thống kê dân số 2010 là rất quan trọng đối với tương lai của thành phố. Dữ liệu thống kê dân số được sử dụng để xác định cách phân bổ gần $400 tỷ ngân quỹ hàng năm cho 170 chương trình của Liên Bang. Dữ liệu này cũng xác định nhu cầu dành cho các dịch vụ xã hội và chương trình trợ cấp thêm, cần thiết cho nhiều cộng đồng. Người ta ước tính rằng cứ bỏ sót 100 người thì cộng đồng thành phố Minneapolis sẽ mất $1 triệu trong thập kỷ tới. Đồng thời, người ta sử dụng cuộc thống kê dân số để tính số ghế trong Quốc Hội dành cho các tiểu bang và Minnesota có thể mất một trong các ghế đó nếu không tính đến đủ toàn bộ mọi người.

Cuộc thống kê dân số là bắt buộc theo yêu cầu của luật pháp. Phải giữ kín mọi thông tin có thể nhận biết những người trả lời hoặc các hộ gia đình trong ít nhất 72 giờ đồng hồ. Ngay cả Tổng Thống Hoa Kỳ cũng không thể xem thông tin cá nhân của quý vị.

Nu qu v c bt k thc mc no v cuc thng k dn s hoc nu mun tham gia lm tnh nguyn vin, xin vui lng gi th in t ti a ch [email protected].

Qu v cng c th lin lc vi c Hannah Garcia ti a ch [email protected] hoặc Jeff Schneider tại địa chỉ: [email protected]

Ủy Ban Đếm Toàn Diện (Complete Count Committee)

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cuộc Thống Kê Dân Số 2010

Last updated Mar 7, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo