Ủy Ban Đếm Toàn Diện (Complete Count Committee)

Ủy Ban Đếm Toàn Diện là gì?

Ủy Ban Đếm Toàn Diện (CCC) là một ủy ban tình nguyện do chính quyền địa phương, tiểu bang và bộ tộc thành lập để tăng cường nhận thức về cuộc thống kê dân số và khích lệ các cư dân trong cộng đồng hưởng ứng. Các ủy ban này thường bao gồm những đại diện của cộng đồng đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục, kinh doanh, tôn giáo và giới truyền thông. CCC sẽ thiết lập và thực hiện một kế hoạch riêng nhắm tới các đặc điểm riêng biệt của cộng đồng đó.

Ai tham gia Ủy Ban Đếm Toàn Diện Minneapolis?

Các thành viên trong ủy ban do Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tuyển chọn. Bà Sarah Hernandez (McKnight Foundation) và ông Hussein Samatar (African Development Center) là các đồng chủ tịch của Ủy Ban Đếm Toàn Diện Minneapolis.

Sắp tới sẽ có một danh sách đầy đủ các thành viên ủy ban.

Khi nào thì Ủy Ban Đếm Toàn Diện sẽ họp?

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo