Lub nroog Minneapolis muaj kev txwv tsis pub nres tsheb

Vim tau muaj daus tau lo ntau heev, thiab ua rau kev ti ti, lub nroog muaj kev txwv tsis pub pej xeem nres tsheb pib thaum 8 teev sawv ntxov, Friday, lub 12 hli ntuj tim 17, 2010

Thaum 8 teev sawv ntxov, lub 12 hli ntuj, tim 17. pej xeem yuav tsum nres tsheb raws li no:

Tam sis no, muaj kev txwv tsis pub pej xeem nres tsheb ntawm cov kev cim lej khub ntawm tag nrho cov kev tsis siv thaum muaj kev kub ceev txog daus los hlob heev. Tsis tas li no, lub nroog tseem txias txim tau muaj kev kub ceev txog daus los hlob heev yog muaj daus los ntxiv yav tom ntej mus. Yog xav paub ntxiv txog kev kub ceev txog daus los hlob heev, hu 612-348-7669 los yog mu xyuas lub nroog qhov website. 

Yog xav paub ntxiv txog kev kub ceev txog daus los hlob heev

Lub nroog Minneapolis muaj kev ntau yam pab pej xeem paub txog kev kub ceev txog daus los hlob heev thiab txog txoj kev txwv tsis pub pej xeem nres tsheb

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo