govdelivery_icon Sign up for e-mail updates from Homegrown Minneapolis.

Homegrown Minneapolis: Hmoob

Homegrown Minneapolis yog lub nroog txoj kev los pab pej xeem cog thiab noj zaub mov qab hauv huv. Yog xav paub ntxiv txog yug thiab tu qaib los tu muv, los yog xav nrhiav cov khw muag zaub noj, mus xyuas lub nroog qhov website.

Nicollet Mall Farmers Market

Photo Source: Minneapolis Downtown Improvement District

Last updated Jun 5, 2014

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo