Vim tsis los dej nag txaus, lub Nroog tab kev txwv ywg dej raws tus naj npawb tsev txooj-tab (even-odd)

July 20, 2021

Pib txij li Lub 7 Hli tim 21 los, lub City of Minneapolis tau txwv kev ywg dej raws tus naj npawb tsev txooj tab mus rau yav tom ntej txog txij hais kom tsum. Tam sim no lub nroog nyob rau theem ceeb toom dej nag los tsis txaus ua rau tsis muaj dej txaus siv raws li Minnesota Department of Natural Resources Drought Action Plan (kev npaj txuag dej).

 Hmong drought water conservation meter yellow

Tus dej Mississippi River tau muab dej haus rau lub nroog City of Minneapolis tau tshaj li 150 xyoo los lawm. Lub Nroog yeej yuav pab ua kom muaj dej zoo txaus siv rau cov pej xeem sawvdaws thiab rau cov xav yuav dej ntau coj mus siv lwm yam. Lub Nroog txoj kev los tab kev txwv ywg dej tsuas yog pab kom txuag dej ntawm tus dej Mississippi River rau lub sijhawm tsis muaj dej nag los txaus xwb. Lwm lub nroog loj yeej muaj lwm txoj cai xws li no uas tab siv lawm thiab. 

Kev txwv ywg dej

 • Txhua hnub tsis pub ywg dej rau nyom thaum tav su mus txog 6 teev tsaus ntuj
 • Nyob rau tej hnub uas yog naj npawb txooj (piv txwv li: Lub 7 Hli tim 26 lossis Lub 8 Hli tim 18), cov naj npawb tsev uas nyob rau sab kev uas yog naj npawb txooj (piv txwv li: 1238 Oak St. lossis 2574 Cedar Ave.) ywg tau dej rau nyom ua ntej losssis tom qab lub sijhawm tav su mus txog 6 teev tsaus ntuj
 • Nyob rau tej hnub uas yog naj npawb tab (piv txwv li: Lub 7 Hli tim 27 lossis Lub 8 Hli tim 19), cov naj npawb tsev uas nyob rau sab kev uas yog naj npawb tab (piv txwv li: 1239 Oak St. lossis 2575 Cedar Ave.) ywg tau dej rau nyom.

Tshwj tsis yog

 • Siv tus hlua dej tsuag tej nroj thiab paj tau raws li tsim nyog.
 • Ywg tau tej vaj cog zaub noj thiab nyom tshiab (thawj ob lub lim tiam uas pib cog) nyob rau hnub twg los tau tiamsis tsis pub ywg rau lub sijhawm txwv uas yog thaum tav su mus txog 6 teev tsaus ntuj.
 • Siv tau cov hlua dej ntxaum, thoob lossis hnab ywg dej rau ntoo tau raws li tsim nyog.

Tswv yim pab txuag dej

 • Ywg dej rau lub sijhawm uas hnub tsis sov heev kom cov dej thiaj li tsis yaj sai.
 • Tsuas ywg dej rau nyom thaum tsim nyog xwb. Tej txhia nyom tsuas nij ywg dej ntau li ib yas tes rau ib lub lim tiam twg xwb.
 • Txuas tej kais dej hauv dab da dej thiab kais dej siv uas tso dej tsawg.
 • Da dej yam siv tej kais dej uas tso dej tsawg yam tsis txhob mus tso dej kom puv nkaus lub dab da dej los da.
 • Muab kais dej tua thaum koj chais hwj txwv lossis txhuam hniav.
 • Muab tej tais diav tso rau lub cav ntxuav tais diav yam tsis txhob muab yaug li.
 • Tsuas dhia lub cav ntxuav tais diav yog tias puv lawm xwb.
 • Tso dej puv nkaus lub dab los ntxuav tais diav kom tsis txhob tau taws dej ntev ntev los ntxuav.
 • Siv lub tais loj los tsaug tej zaub kom tsis txhob tau taws dej ntev ntev los tsaug zaub.
 • Tsuas ntxhua khaub ncaws yog tias puv lub cav ntxhua xwb.

Mus kawm ntxiv hauv City’s Water Treatment & Distribution Services (lub nroog kev saib xyuas dej siv).

Share