ທາງເມືອງກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການຫົດນ້ຳ ດ້ວຍສະປິງເກີ້ໃນວັນຄູ່-ວັນຄີກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ

July 20, 2021

ເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ເດືອນກໍລະກົດ, ທາງເມືອງ Minneapolis ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບການຫົດນ້ຳດ້ວຍສະປິງເກີ້ໃນວັນຄູ່-ວັນຄີກ ຈົນກວ່າ ຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ. ປະຈຸບັນນີ້ທາງເມືອງໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງລັດ Minnesota (Minnesota Department of Natural Resources Drought Action Plan).

 Lao drought water conservation meter yellow

ແມ່ນ້ຳ Mississippi ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ສະໜອງນ້ຳດື່ມໃຫ້ເມືອງ Minneapolis ຢ່າງນ່າເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 150 ປີແລ້ວ. ທາງເມືອງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບປະຊາຊົນວ່າຈະສືບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍປະລິມານທີ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລະບັນດາລູກຄ້າຂາຍສົ່ງຂອງເມືອງ. ຂໍ້ຈຳກັດຂອງເມືອງກ່ຽວກັບສະປິງເກີ້ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳ Mississippi ໃນລະຫວ່າງໄພແຫັງແລັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆກໍ່ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.

ຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບສະປິງເກີ້

 • ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫົດນ້ຳສະໜາມຫຍ້າດ້ວຍສະປິງເກີ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາທ່ຽງເຖິງ 6 ໂມງແລງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ໃດ.  
 • ໃນວັນເລກຄູ່ຕາມປະຕິທິນ (ເຊັ່ນ: ວັນທີ 26 ເດືອນກໍລະກົດ ຫຼືວັນທີ 18 ເດືອນສຶງຫາ), ເຮືອນທີ່ບ້ານເລກທີ່ເປັນເລກຄູ່ (ເຊັ່ນ: 1238 Oak St. ຫຼື 2574 Cedar Ave.) ສາມາດຫົດນ້ຳສະໜາມຫຍ້າດ້ວຍສະປິງເກີ້ກ່ອນຫຼືຫຼັງຊ່ວງເວລາທ່ຽງເຖິງ 6 ໂມງແລງ.
 • ໃນວັນເລກຄີກຕາມປະຕິທິນ (ເຊັ່ນ: ວັນທີ 27 ເດືອນກໍລະກົດ ຫຼືວັນທີ 19 ເດືອນສຶງຫາ), ເຮືອນທີ່ບ້ານເລກທີ່ເປັນເລກຄີກ (ເຊັ່ນ: 1247 Maple St. ຫຼື 2561 18th Ave.) ສາມາດຫົດນ້ຳສະໜາມຫຍ້າຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

 • ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຫົດນ້ຳພຸ່ມໄມ້ແລະດອກໄມ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນດ້ວຍສາຍສີດນ້ຳແບບໃຊ້ມືຈັບ.
 • ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຫົດນ້ຳສວນຜັກແລະພື້ນຫຍ້າປູກໃໝ່ (ສອງອາທິດທຳອິດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຍ້າຍມາປູກ) ໃນມື້ໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາບ່າຍທີ່ຫ້າມຫົດຕັ້ງແຕ່ທ່ຽງເຖິງ 6 ໂມງແລງ.
 • ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຫົດນ້ຳຕົ້ນໄມ້ດ້ວຍສາຍສີດນ້ຳແບບນ້ຳຫຍົດ, ຄຸນ້ຳ ຫຼືຖົງຫົດນ້ຳຕົ້ນໄມ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ຄຳແນະນຳໃນການອະນຸລັກນ້ຳ

 • ຫົດນ້ຳໃນຊ່ວງທີ່ເຍັນທີ່ສຸດຂອງມື້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເຫີຍຂອງນ້ຳ.
 • ຫົດຫຍ້າເມື່ອຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ. ສະໜາມຫຍ້າສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງການນ້ຳພຽງໜຶ່ງນິ້ວຕໍ່ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.
 • ຕິດຕັ້ງຫົວຝັກບົວທີ່ນ້ຳໄຫລຄ່ອຍແລະຫົວກັອກນ້ຳແບບອັດອາກາດ.
 • ອາບນ້ຳໂດຍໃຊ້ຫົວຝັກບົວທີ່ນ້ຳໄຫລຄ່ອຍແທນການອາບນ້ຳໃນອ່າງ.
 • ປິດຫົວກັອກນ້ຳໃນຂະນະທີ່ທ່ານແຖໜວດຫຼືຖູແຂ້ວ.
 • ໃສ່ຖ້ວຍຊາມໃນເຄື່ອງລ້າງຈານໂດຍບໍ່ຕ້ອງລ້າງເສດອາຫານອອກກ່ອນ.
 • ໃຊ້ງານເຄື່ອງລ້າງຈານເມື່ອມີຖ້ວຍຊາມເຕັມແລ້ວໃນເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ.
 • ເປີດນ້ຳໃສ່ອ່າງໃຫ້ເຕັມເພື່ອລ້າງຈານດ້ວຍມືແທນການເປີດກັອກນ້ຳລ້າງຈານ.
 • ໃຊ້ກະທະໃຫຍ່ລ້າງຜັກແທນການເປີດກັອກນ້ຳລ້າງຜັກ.
 • ໃຊ້ງານເຄື່ອງຊັກຜ້າເມື່ອມີເສື້ອຜ້າເຄື່ອງນຸ່ງເຕັມແລ້ວໃນເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບຳບັດນ້ຳເສຍແລະບໍລິການສົ່ງນ້ຳຂອງເມືອງ.

Share