Imaammata Kutaa Poolisii

Imaammata Qajeelcha Poolisii dubbisuudhaan yaada karaa toora interneetii fi qaamaan kennuu dandeessu.

Waa'ee

Qajeelchi Poolisii Minneapolis (MPD) jijjiirama gurguddaa gochaa jira:

 • ergama, mul’ata, duudhaawwan fi galma isaaf
 • imaammata isaa hedduuf

Waliigalteen qubsumaa kun:

 • imaammata haaromfameen jijjiirama sana irratti ni ijaara
 • MPD fi hawaasa inni tajaajilu gidduutti wal amantaa ni guddisa

Hawaasni imaammata poolisii irratti yaada kennuudhaaf carraa ni argata.

Police officer with body worn camera

Ramaddiiwwan imaammataa

 • Ergama, mul’ata, fi duudhaalee
 • Fayyadama Humnaa
 • Poolisii loogii hin qabnee fi walcaalchisuu malee hojjechuu
 • Dhaabuu, sakatta’uu, hidhuu

Qajeelfama

Imaammattoonni kunneen kan barreeffaman qondaaltotaaf qajeelfama ifa ta’e kennuuf waa’ee:

 • Amalli akkamii hayyamamaa akka ta'e
 • Akkaataa itti murtoo hojii irra oolchuun danda'amu
 • Akkaataa supparvaayizaroonni fi namoonni biroo imaammata eeguu isaanii madaalan

Imaammata hojiitti hiikuu

 • Imaammattoonni mirkanaa’an leenjii MPD ni beeksisa.
 • Imaammattoonni erga leenjiin xumuramee booda hojiirra ni oolfamu.
 • Hojjettoonni MPD imaammata hordofuu qabu.

Imaammata poolisii sakatta'uu fi yaada kennuu

Fuulli haaraan kun imaammata yaada uummataa argachuuf kan gargaaruudha. Fuula kana irraa namni tokko imaammata dubbisee gosa imaammataa ykn imaammata murtaa’e irratti yaada kennuu danda’a.