Hloov tub ceev xwm txhooj cai

Peb tab tom ua haujlwm los txhim kho tub ceev xwm txoj kev saib xyuas lub zej lub zog. Peb xav kom cov tibneeg zej zog ntseeg siab tias peb yuav pab tau lawv.

Ntsiab lus

Peb lub hom phiaj yog los:

 • Tshem tawm tej teeb meem hauv City (nroog) kom peb thiaj li mus tau tom ntej
 • Txhim kho tej kev cai tub ceev xwm txhua nrho

Yuav kom mus cuag tau lub hom phiaj no, peb yuav tsim tsa tej txhooj cai thiab kev cai uas:

 • Kev saib xyuas kom ncaj dua qub
 • Txhim kho kev sib raug zoo ntawm tub ceev xwm thiab neeg zej zog
 • Koom tes nrog tej kws lij choj los pab tshem tawm tej teeb meem hauv xeev uas cheem qhov mus tau tom ntej

Yuav kom tsim tau tej txhooj cai thiab kev cai tshiab, peb yuav koom tes nrog:

 • Lub zej lub zog
 • Cov pab tawm suab
 • Cov kws tshaj lij

Lub City tau hloov kho tau yam ntsig txog lub tsev haujlwm tub ceev xwm Minneapolis Police Department (MPD) nyob hauv 2020. Xws li lawv tau:

 • Txheej txheem rau txim
 • Kev cai hnav lub koob thaij ntawm xwb pwg
 • Kev cai siv zog yuam thiab qhia tawm
 • Kev tsis ceeb toom qhov nkag mus hauv tsev (yam tsis khob qhov rooj) los mus tshawb tej vaj tse

Kev txhim kho tub ceev xwm kev cai ntxiv:

 • Minnesota Department of Human Rights cai lij choj txwv tsis pub ib tus neeg txav ze lwm tus
 • Kev txiav txim kom ncaj
 • Txhim kho tej yam tshwm sim tsaib no

Txheej txheem rau txim

Los hloov kho lub MPD tej kev rau txim, tus Tswv Zov Mayor  Frey thiab Thawj Tswj Ntawm Tub Ceev Xwm Chief Arradondo tau koom tes nrog:

 • Kws Lij Choj Hauv Zos
 • Chaw Haujlwm Saib Xyuas Pej Xeem Tej Kev Cai

Lawv lub hom phiaj yog los:

 • Cov tub ceev xwm saib xyuas lawv tes haujlwm kom zoo thiab lav tej lawv ua
 • Muaj kev soj qab taug tej yam ua txhaum kom zoo dua
 • Ua kom muaj raws li tej kev rau txim

Nyob hauv qab tej kev cai tshiab no, lub City yuav:

 • Ntiav ib tug Kws Lij Choj Hauv Nroog los ua tus saib xyuas tagnrho tej xwm phem tshwm sim los tub ceev xwm tes haujlwm. Tus Kws Lij Choj Hauv Nroog yuav:
  • Txiav txim seb yuav soj qab yam xwm twg ntxiv
  • Ntsuam xyuas tej pov thawj uas muaj
 • Ntiav ib tug Kws Lij Choj Hauv Nroog los muab tswv yim cai lij choj rau tus Thawj Ntawm Cov Tub Ceev Xwm lub sijhawm uas lawv txiav txim yuav rau txim li cas.
 • Muab cov neeg ua haujlwm hauv lub chaw haujlwm Kws Lij Choj Hauv Nroog los tso rau MPD chav cob qhia tub ceev xwm. Cov neeg ua haujlwm mam li ntsuas tej ntaub ntawv nrog lawv ua ntej siv tau.

Kev cai hnav lub koob thaij ntawm xwb pwg

A body worn camera attached to a police officer's shoulder

Tswv zos Mayor Frey thiab tus thawj ntawm tub ceev xwm Police Chief Arradondo tau tshaj tawm txog rub cai nruj rau txhua tus tub ceev xwm hnav lub koob thaij ntawm xwb pwg.

Lawv lub hom phiaj yog los:

 • Kom cov tub ceev xwm saib xyuas lawv tes haujlwm ua kom ncaj
 • Pom tseeb txog txhua yam tau tshwm sim
 • Muaj qhov lav tau

Tej kev cai tshiab:

 • Cheem tsis pub cov tub ceev xwm uas muaj feem rau qhov xwm txheej ntawd saib tej uas lawv lub koob thaij tau ua ntej lawv ua tiav cov ntaub ntawv qhia tawm txog qhov xwm txheej ntawd
 • Cia ceg haujlwm ntawd thaij kom pom:
  • Seb tub ceev xwm mus ua dabtsi
  • Tej yam uas ntseeg tias tshwm sim rau lub sijhawm ntawd
 • Pab kom cov thawj coj nkag siab tej kev sib txuas lus tshwm sim hauv qhov xwm txheej ntawd
 • Qhia meej txog tej sijhawm nyob hauv cov ntaub ntawv qhia tawm txog qhov xwm txheej ntawd

Kev cai siv zog yuam thiab qhia tawm

Tswv zos Mayor Frey thiab tus thawj tub ceev xwm Chief Arradondo tau tshaj tawm txog hloov tagnrho MPD txoj cai:

 • Kev siv zog yuam
 • Kev ua ntaub ntawv qhia tawm

Kev siv txoj cai yuam tshiab:

 • Yuav hais kom cov tub ceev xwm:
  • Siv lub zog yuam uas qis tshaj los tswj ib tug neeg
  • Yuav tsum xam txhua yam uas siv tau kom thoob ua ntej mam li siv yam kev yuam uas ua tau tus neeg tuag tau
 • Suav tagnrho tej kev hem yuav siv lub zog yuam lwm tus
 • Txwv tsis pub:
  • Siv yam cwj pwm uas yuav ua qhov teeb meem loj tshaj qub
  • Tua phom rau tej tsheb uas tseem muaj neeg tsav, tshwj tsis yog tej kev cai uas siv tau xwb

Kev cai qhia tawm tshiab:

 • Qhia ntxiv thiab qhia tsi ntsees txog vim li cas tus tub ceev xwm ho siv zog yuam
 • Qhia tagnrho tej kev tau siv los pab txo qhov teeb meem kom txhob loj tshaj qub

Kev tsis ceeb toom qhov nkag mus hauv tsev (yam tsis khob qhov rooj) los mus tshawb tej vaj tse

Peb txoj cai tshiab rau kev tsis ceeb toom thaum nkag mus hauv tes (tsis khob qhov rooj):

 • Piav qhia txog txheej txheem thiab yuav npaj ua li cas
 • Tam sim no yog ib txoj cai hauv Nroog lawm

Nyob rau Lub 11 Hlis 2020, tswv zos Mayor Frey tau thawj zaug tshaj tawm txog kev tsis ceeb toom thaum nkag mus hauv tsev rau txhooj cai MPD.

Txoj cai tshiab no:

 • Qhia meej tias tus tub ceev xwm yuav tsum qhia tias nws yuav nkag los ua ntej
 • Cia kom muaj kev qhia pom tseeb thiab kev lav tej uas tub ceev xwm tau ua
 • Qhia pom meej rau lub zej zog paub

Lub hom phiaj hloov txoj kev cai no yog:

 • Ua kom muaj kev nyab xeeb ntxiv rau tej tub ceev xwm thiab pej xeem
 • Pab txo kom tsis txhob muaj qhov mus yuam kev lossis txhob txwm ua mob rau tej pej xeem los ntawm cov tub ceev xwm

Kev txiav txim kom ncaj

Lub koom haum National Initiative for Building Community Trust and Justice tau xaiv lub MPD los ua qhov chaw sim ua ntej muab ua tawm. Nyob hauv qab tus thawj tub ceev xwm Chief Arradondo txoj kev coj, lub MPD yuav pib ua haujlwm rau kev txiav txim kom ncaj.

Txhua tus tub ceev xwm hauv MPD cog lus thiab cov tsis tau cog lus ua tub ceev xwm tau muaj kev cob qhia hauv:

 • Lub tswv yim ntawm kev txiav txim ncaj
 • Qhov xav yuam kev txog lwm tus
 • Kev raug mob raug ntshai

Kawm paub ntxiv txog kev txiav txim kom ncaj

Office of Police Conduct Review (chaw haujlwm soj ntsuam tej kev tsis txaus siab txog tub ceev xwm)

Lub chaw haujlwm Office of Police Conduct Review (OPCR) yog ib lub koom haum uas soj qab taug tej kev tsis txaus siab txog cov tub ceev xwm.

Lub OPCR lub zeem muag yog los:

 • Tsim tej kev saib taus tej neeg zej zog thiab ntawm cov tub ceev xwm
 • Pab kom muaj kev sib hwm thiab kev pab hlub tshua

Mus saib lub OPCR tej ntaub ntawv

Tej kev txhim kho tub ceev xwm ntxiv

Kev soj qab hauv xeev thiab cai lij choj txwv tsis pub ib tus neeg txav ze lwm tus

Nyob rau Lub 6 Hli tim 3, 2020, lub Minnesota Department of Human Rights (chaw haujlwm saib xyuas pej xeem tej kev cai) tau soj qab xwj lub tsev Minneapolis Police Department (MPD).

Kev soj qab xwj:

 • Tau pom zoo kev foob qho xwm txheej uas tua George Floyd tuag.
 • Mus ntsuam xyuas lub MPD tej txhooj cai, kev cai thiab kev coj nyob rau 10 xyoo dhau los.
 • Mam li txiav txim seb lub MPD puas tau txhob txwm ntxub ntxaug cov neeg tawv dub.

Tswv zos Mayor Frey thiab cov kws thawj coj City Council txhawb nqa txoj kev soj qab xwj no.

Mus nyeem txog lub Minnesota Department of Human Rights txoj kev soj qab xwj

Police license plate

Office of Police Conduct Review (chaw haujlwm soj ntsuam tej kev tsis txaus siab txog tub ceev xwm)

Lub chaw haujlwm Office of Police Conduct Review (OPCR) soj ntsuam tej kev tswj tsis zoo uas tub ceev xwm ua mus rau lub Nroog (city).

DataSource logo

Mus xyuas qhov DataSource

Siv qhov DataSource mus xyuas thiab tshawb lub City of Minneapolis tej duab thiab ntaub ntawv.

Tej ntaub ntawv uas muaj feem

 

Contact us

Mayor's Office

 Facebook

 Twitter

Office hours

8 a.m. – 4:30 p.m.
Monday – Friday

Mailing address

City Hall
350 S. Fifth St., Room 331
Minneapolis, MN 55415

Temporary office location

250 S. Fourth St., Room 510
Minneapolis, MN 55415

Office of Police Conduct Review

Carolina Amini 

Interim Director 

 

Address

City Hall
350 Fifth St. S.
Room 239
Minneapolis, MN 55415

Office hours

8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Monday – Friday