Lub nroog Minneapolis - Hmong (Hmoob)

Saib xyuas. Xav tau kev pab pub dawb los txhais cov ntaub ntawv uas tshwm hauv lub xaib no, hu 311.

Saib cov lus txhais hauv lub vev xaib no ua lus Hmoob.

Peb tab tom txhais cov nplooj ntawv tseem ceeb ntawm lub vev xaib no ua lus Hmoob rau koj. Siv thaj tsam ntawm kev tshawb fawb los tshawb cov nplooj ntawv no. Tsis li, koj tuaj yeem siv Google Translate txhawm rau saib tag nrho lub vev xaib ua lus Hmoob.

Google Txhais Lus yog qhov kev pab dawb pub los ntawm Google Inc. los txhais cov ntawv thiab cov vev xaib ua ntau hom lus.

Qhib Google Txhais

Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

This illustration, created by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), shows the structure of the coronavirus.

City of Minneapolis' COVID-19 website

Ntaub ntawv tso tawm thiab lus qhia, kev sib txhua lus, kev mus kuaj dawb tus kabmob COVID-19, kev pab thiab tus lej cov neeg raug tus kabmob nyob lub nroog Minneapolis.

City of Minneapolis' COVID-19 website

Xovtooj cua hais ua lus Hmoob – "Kuv Lub Nroog Minneapolis"

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Yog xav paub ntxiv

 

Nroog Minneapolis cov xov xwm

Koj nrhiav tau nroog Minneapolis cov xov xwm no tau hauv Comcast nyob tshoom 14 los yog mus xyuas nroog Minneapolis qhov website.

Find more Hmong videos on YouTube

Contact us

Hu rau kev pab

311