Tej kev los hloov tub ceev xwm chaw

Peb tseem tab tom ua haujlwm los hloov peb txoj kev teb rau tej xwm txheej uas peb txais, xws li tej neeg uas hu tuaj cuag kev pab ntawm siab ntsws kev xav (mental health).

Ntsiab lus

Lub City li kev teb tej neeg hu tuaj cuag kev pab yuav tsum txhim kho kom pab tau rau txhua tus neeg. Tej ntaub ntawv qhia txog cov neeg tawv Black, Indigenous and People of Color (BIPOC, neeg tawv dub, cov neeg tsawg thiab lwm nqaij tawv) qhia pom tias:

 • Cov neeg BIPOC muaj txog li 37% nyob hauv Minneapolis.
 • Cov neeg BIPOC muaj txog li 52% uas hu tuaj cuag kev pab ntawm siab ntsws kev xav.

Peb tseem tab tom tsim tej kev sim ua ntej muab tso tawm rau:

 • Teb tsi ntsees rau cov neeg hu tuaj cuag kev ntawm siab ntsws kev xav
 • Pab cob qhia cov neeg teb xov tooj kom paub ntsuas seb yog lawv hu tuaj cuag kev pab kho siab ntsws los tsis yog
 • Muab cov neeg ua haujlwm kho siab ntsws tso rau ib chav teb xov tooj 911
 • Pab kom cov neeg BIPOC thiab txhua tus txais tau kev pab ntawm siab ntsws kev xav zoo dua qub

Peb yuav pib muab ib txhia teeb meem teb hauv online lossis kab xov tooj 311. Thaum tibneeg hu tuaj cuag tej kev pab zoo li hauv qab no, peb yuav hais kom lawv mus ua ntawv hauv online lossis hu rau 311:

 • Khoom vaj khoom tsev tej ub no puas
 • Tub sab tub nyiag
 • Teeb meem kev nres tsheb
 • Lwm yam teeb meem uas twb tshwm sim lawm tiamsis muab sau cia xwb

Qhia tawm xwm txheej ntawm siab ntsws kev xav

Yog tias koj mob ib qho xwm txheej siab ntsws kev xav twg hauv Minneapolis, koj yeej tseem hu tau rau:

 • 911
 • Kab xov tooj Cope saib xyuas xwm txheej hauv Hennepin County:

Nyeem kom paub txog pab pawg Cope kab xov tooj saib xyuas xwm txheej

Nyob rau xyoo 2021, yuav muaj ob pab pawg saib xyuas kab xov tooj ntsig txog kev mob siab ntsws kev xav qhib 24/7. Qhov no txhais tau tias:

 • Tej zaum cov tub ceev xwm yuav tsis yog cov teb tuaj xyuas rau kab xov tooj hu tuaj xwm mob siab ntsws kev xav.
 • Tej zaum cov tub ceev xwm kuj tseem yuav teb tau yog tias ob kab xov tooj saib xyuas cov mob siab ntsws tsis khoom lawm.

Kev pab rau cov mob siab ntsws kev xav kuj yuav hloov rau xyoo 2022. Peb txoj kev sim rau kev saib xyuas tej xov tooj hu tuaj cuag kev pab mob siab ntsws nyob rau xyoo 2021 mam li qhia txog kauj ruam tom ntej no.

Hu tuaj qhia txog tub sab lossis khoom puas

Yog xav qhia txog tub sab nyiag khoom lossis khoom puas:

 • hu rau Minneapolis 311
 • mus sau qhia ntawv hauv online.

Xa tawm hauv online

Tej txheej xwm pab cuam tshiab

Kev sim 1 – Xa pab pawg neeg kho mob siab ntsws tuaj rau qhov xwm

Peb tau npaj sim 4 txoj kev pab cuam nyob rau xyoo 2021.

Yuav tsis xa tub ceev xwm tuaj rau cov xwm txheej ceev ntsig txog cov neeg mob siab ntsws kev xav lawm. Yuav xa cov kws kho siab ntsws thiab tej zaum cov neeg EMT/EMS.

Lub hom phiaj ntawm qhov txheej xwm no:

 • Lwm txoj kev pab rau cov neeg mob siab ntsws yam tsis xa tub ceev xwm tuaj.
 • Kev ntsuam xyuas mob thiab saib xyuas.
 • Ua kom tsis txhob xa leejtwg mus pw tsev kho mob loj lossis rub txim txhaum rau nws.

Kev sim 2 – Cob qhia cov neeg ua haujlwm teb kab xov tooj 911 kom paub taw cov neeg mob siab ntsws mus cuag kev pab

Yuav cob qhia ib txhia neeg uas teb kab xov tooj 911, cov txheeb xyuas kev pab thiab cov kws saib xyuas kom paub teb kab xov tooj mob siab ntsws kev xav. Peb yuav ntsuas lawv txoj kev teb xov tooj no ua ntej yuav cob qhia txhua tus neeg teb kab xov tooj no.

Lub hom phiaj ntawm qhov txheej xwm no:

 • Pab cov teb kab xov tooj 911 kom paub taw cov neeg mob siab ntsws mus cuag kev pab.
 • Taw mus cuag pawg neeg uas pab tau lawv.
 • Pab cov teb kab xov tooj kom paub zoo txog tej kev pab cov neeg mob siab ntws thiab cwj pwm.

Kev sim 3 – Muaj cov kws kho siab ntsws nyob nrog kab xov tooj 911

Muaj ob tug kws kho siab ntsws los ua haujlwm pab taw qhia cov neeg ua haujlwm teb xov tooj:

 • Paub xyuas teeb meem txog kev mob siab ntsws kev xav
 • Pab txais teb kab xov tooj uas hu tsis tsim nyob rau tub ceev xwm
 • Yuav pab teb kab xov tooj ntsig txog cov neeg mob siab ntsws kev xav li cas

Lub hom phiaj ntawm qhov txheej xwm no:

 • Faib cov neeg hu tuaj rau 911 rau kev pab mob siab ntsws ntawm cov hu mus rau tub ceev xwm.
 • Paub taw qhia cov neeg mob siab ntsws mus cuag kev pab tsim nyog.
 • Muaj kev pab tsim nyog kom ntau ntxiv.

Kev sim 4 – Cob qhia cov neeg ua haujlwm hauv City paub ua tes haujlwm saib xyuas cov neeg hu tuaj qhia txog tub sab nyiag khoom lossis khoom puas thiab khaws tseg tej pov thawj

Cov neeg ua haujlwm hauv City mam li ua tus saib xyuas cov neeg hu tuaj qhia txog tub sab nyiag khoom lossis khoom puas los ntawm cov neeg nyob hauv Minneapolis:

 • Cov neeg ua haujlwm yuav tsis yog tub ceev xwm.
 • Tej zaum txoj haujlwm no yuav muab rau ib tug neeg uas twb ua haujlwm lawm lossis yog ib txoj haujlwm tshiab

Lub hom phiaj ntawm qhov txheej xwm no:

 • Kom muaj ib tug neeg tuaj kiag tim ntsej tim muag rau qhov chaw tub sab nyiag khoom lossis khoom puas.
 • Pab kom tub ceev xwm muaj sijhawm mus ua lwm yam ntxiv.

Sijhawm Npaj Ua

1

Lub 1 Hlis txog 4 Hlis: Ntu npaj tseg (3-4 hlis)

Peb mam li txiav txim seb yuav ntiav neeg ua haujlwm rau cov kev sim no ua ntej yuav muab ua loj thiab yuav koom tes nrog leejtwg.

2

Lub 4 Hlis txog 9 Hli: Ntu sim ua (4-6 hli)

Peb mam li xyuas seb tej kev sim no mus zoo li cas lawm thiab mam li txhim kho mus ntxiv li cas. lub sijhawm no yuav cia kom muaj kev kho mus kho los txhij txhua. Pab pawg kho siab ntsws mam li ua haujlwm mus kom txog thaum txoj kev sim no tag.

3

Lub 9 Hli txog 10 Hli: Ntu ntsuam xyuas (1-2 hlis)

Peb yuav uab tib txhij ntsuam xyuas thiab pom zoo rau txoj kev twg.

4

Lub 11 Hlis 2021: Qhia rau City Council paub

Peb mam li qhia txog tej kev npaj rau xyoo 2022.

Sijhawm Keeb Kwm

12 Hlis 2020

Tau peev nyiaj pab

Tus tswv zos thiab lub City Council pom zoo peev nyiaj pab rau:

 • Kev sim tej yam tshiab ua ntej tso tawm
 • Kev sim qhov teb xov tooj tshiab rua:
  • Cov hu tuaj cuag kev kho mob siab ntsws
  • Cov hu tuaj qhia txog tej xwm tau tshwm sim uas muab sau cia lawm xwb
11 Hlis 2020

Tau muab tswv yim qhia tawm

Lub chaw haujlwm Office of Performance and Innovationtau muab:

 • Tswv yim pab
 • Tej kev sim teb xov tooj uas yuav tsum mus rau theem sim tom ntej
8 Hli 2020

Tau ua tiav tej kev ntsuam xyuas thiab kev npaj

Lub chaw haujlwm Office of Performance and Innovation:

 • Ua tiav tej lus nug ntsuas hauv zej zog
 • Pib npaj rau kev teb xov tooj tshiab rau:
  • Cov hu tuaj cuag kev kho mob siab ntsws
  • Cov hu tuaj qhia txog tej xwm tau tshwm sim uas muab sau cia lawm xwb
12 Hlis 2019

Tau pom zoo rau tej kev npaj thiab muaj peev nyiaj pab

Tus tswv zos thiab lub City Council:

 • Tau pom zoo rau tej pab pawg los pib dhia haujlwm
 • Muab peev nyiaj pab rau tes haujlwm npaj tshiab
8 Hli 2019

Tsim tej pab pawg los dhia haujlwm

Peb tau tsim pab pawg los:

 • Ntsuam xyuas ntaub ntawv
 • Txiav txim seb tej kab xov tooj twg peb coj los sim tau rau txoj kev pab tshiab
12 Hlis 2018

City Council tau qhia tawm yuav ua li cas

Lub City Council tau nug lub City Coordinator’s Office rau nws txoj kev pab. Lawv thov kom pab ntsuas seb lub Nroog (city) yuav pab tau rau lwm txoj kev li cas yam tsis tas hu tub ceev xwm tuaj.

Xov xwm tshiab txog tej kev sim cov txheej xwm no

Peb yuav qhia txog tej kev sim no thaum pib mus txog thaum xaus nyob rau hauv lub City:

 • Legislative Information Management System (LIMS)
 • Tshooj YouTube

Mus xyuas hauv LIMS

Mus xyuas tshooj Minneapolis YouTube channel

Tej xov xwm tshiab yuav muaj xws li:

 • Tej kev sim no mus li cas lawm
 • Ntaub ntawv txog tej kev tshawb fawb thiab kawm tau mus li cas
 • Tej yam peb muab kho mus kho los raws li tej peb paub los ntawm kev sim no

 

Txog pab pawg neeg kho siab ntsws kev xav

Pab pawg no yuav saib xyuas cov neeg li cas

Pab pawg no yuav:

 • Mob siab
 • Pab cov neeg mob siab ntsws yam li yog tibneeg, thiab tsis yog neeg txhaum cai
 • Muaj kev cob qhia ntau heev txog:
  • Kev cuam tshuam pab neeg mob siab ntsws li cas
  • Tswv yim pab txo kom qhov teeb meem tsis txhob loj tshaj li qub
  • Kev raug mob ntshai
  • Paub txog haiv neeg nqaij tawv thiab pojniam txivneej

Pab pawg no yuav muab:

 • Kev taw qhia thiab kev kho mob rau cov neeg mob hnyav
 • Kev taw mus cuag tej kev pab txhawb

Thaum mus ntsib tim ntsej tim muag, pab pawg yuav:

 • Tsis txhob nqa phom thiab hnab khaub ncaws kom dog dig xwb
 • Muaj ib lub tsheb uas ntim tej khoom pab tau tus neeg mob siab ntsws kev xav

Tej kab xov tooj twg uas pab pawg yuav teb

Cov neeg uas mob siab ntsws kev xav (emotionally disturbed person, EDP). Cov kws kho siab ntsws mam li tuaj ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg mob EDP.

Li uas tseem sim seb tej kev pab no mus zoo li cas, peb mam li qhia nej seb nthuav mus li cas.

 

Tej kev pab rau cov xov tooj hu tuaj rau xyoo 2021

Yav Tag Los

Peb tso siab rau lub Minneapolis Police Department los teb thiab pab rau cov neeg hu tuaj txog cov mob siab ntsws kev xav yav tag dhau los.

Pib rau xyoo 2018

Cov thawj coj hauv zos tau tsim ib txoj kev los teb kab xov tooj 911 kom zoo dua. Pib txij li xyoo 2018 los, lub City Coordinator Performance, Management and Innovation (chaw haujlwm tsim yam tshiab rau lub zos) tau coj lub City rau txoj hau kev no.

Nyob rau xyoo 2020

 • Lub Performance, Management and Innovation tau pib ntsuam xyuas seb yuav pab lwm yam xwm uas tsis tsim nyog rau tub ceev xwm li cas
 • Lub City Council tau pom zoo rau ntau yam.
  Mus xyuas tej hom phiaj Transforming Community Safety and Engagement Plan
 • Hom phiaj:
  • Muab kev pab kom tsim nyog rau tus neeg zej zog raws sijhawm
  • Pab txuag lub City tej peev txheej
  • Siv tej peev txheej hauv zos

Nyob hauv xyoo 2021

Peb thov coob leej ntau tus neeg hauv zos los pab koom tes nrog txoj haujlwm no:

 • Peb yuav sim ntau yam, xws li
  • Koom tes nrog cov kws kho siab ntsws nrog rau kev kho mob xwm ceev thiab cov kws kho mob xwm ceev
  • Koom tes nrog cov koom haum pab cheem tej kev ua nruj ua tsiv hauv zos
 • Peb yuav nqua hu cov neeg los pab koom tes nrog txoj haujlwm no (request for proposal, RFP) thiab mam li ntsuam xyuas seb leejtwg yog tug tsim nyog los pab.
 • Peb xav kom qhov txheej txheem no muaj kev sib luag zog. Yuav kom ua tau li no, peb thov kom txhua tus kws kho mob qhia tawm nws lub tswv yim txog tes haujlwm yuav pab tsoom fwv li cas.

DataSource logo

Mus xyuas qhov DataSource

Siv qhov DataSource mus xyuas thiab tshawb lub City of Minneapolis tej duab thiab ntaub ntawv.

Tej ntaub ntawv uas muaj feem

Contact us

Performance Management and Innovation

Address

Public Service Center
250 S 4th St., Room 110B
Minneapolis, MN 55415

Minneapolis 311

Hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday

See list of City holidays