Galmee yokan Billeetawwan ka PDF ilaaluuf Acrobat Reader so barbaachisa dhaa. Weeb saayitii Adobe jedhamu irraa sagantaa Acrobat Reader jedhamu gatti mallèe bilisaan irraa buffaachuu ni daandeessa.

Oromiffa (Oromo)

Snow

Sardama Cabbiif Bu'uura

311

Galani 311 ha Gahuu

Minneapolis 311 Gaffii fi Deebii

Census

Lakkaawinsi Ummata Minneapolis kan bara 2010-nii

Koree 'Complete Count Committee'

Lakkaawinsa Ummataa kan bara 2010 ilaalchisee gaafiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Ittisa Balaa Ibiddaa

Ittisa Nama Ibidda Ta'e Jedhee Qabsiisuu (Arson)

Balaa Ibiddaa Ittisuu

Of-eegganna Balaa Ibidda Mooraa Kolleejjii

Of-eegganna Ibsaa Shaamaa

Kaarboon Monooksaayidii (CO)

Ittisa Balaa Ibiddaa

Ayyaana Ibidda Hinqabne

Of-eeggannoo Ibidda Richitootaa

Of-eeggannoo Dhangalahaa Boba'aa

Of-eeggannoo Hoo'in Mana Jireenyaa

Of-eeggannoo Ibidda Guyyaa Ayyaanaa

Of-eeggannoo Yeroo Qilleensa Hoo'oo Fi Gogaa Yaaddoo Ta'uu Qabo

Of-eeggannoo Cabbii

Of-eeggannoo Ibidda Alwaadaa

Balaa Ibidda Bakakkaa

Of-eeggannoo Kibriitii Fi Laayitarii

Sirna Bishaan Facaasaa/Biifaa Mana Jireenya

Gubaa Danfaa Nama Huba

Balaa Ibidda Mana Barumsaatti

Qillisaa Aara Ibiddaa Suunfate Iyyuu (Fire Alarm)

Alkoolii Fi Timboo

Of-eeggannoo Yeroo Turkii Waaddu

Naga'ummaa Bishaanii

Of-eeggannoo Ibidda Damaraa (Wildland)

Maneenii

Akkaataa dilaala Qabeenyaa ilaalchisee xiinxallaa sadarkaa ol-aanaan geggeeffame?

Odeeffannoo Heyyamaa

Jobs

Hubachiisa Iyyata Dargaggoo

Poolisii

Foormii Gabaasaa Amala Badii Poolisii Minneapolis

Karffii fi truansiin maali?

Hayyama fi Waltahinssa Gaafatama irraa wal olchuu itti fufinssa

Odeeffannoo Hookkara Maatii Jidduu

Last updated Jan 30, 2014

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Neighborhood & Community Relations  ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo