Quý vị sẽ cần chương trình Acrobat Reader để xem tài liệu bằng PDF. Xin tới trang mạng của Adobe để tải xuổng chương trình Acrobat Reader.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Census

Cuộc Thống Kê Dân Số 2010 tại Thành Phố Minneapolis: Mỗi Người Góp Một Tay

Ủy Ban Đếm Toàn Diện (Complete Count Committee)

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cuộc Thống Kê Dân Số 2010

Phòng Ngử a Hỏa Hoạn

Ngăn ngử a hành động cổ ý đổt phát

Ngử a phỏng

An toàn khi dùng lửa trong khu học xá

An toàn khi dùng nển

Carbon Monoxide (CO)

Phòng ngử a hỏa hoạn

An toàn khi sử dụng lửa trong các dịp đặc biệt

An toàn khi sử dụng pháo bông

An toàn khi sử dụng chất lỏng dễ cháy

An toàn khi sưởi ấm trong nhà

An toàn khi dùng lửa vào mùa iễ

Các vấn đề lo ngại về an toàn khi không khí khô và nóngy

An toàn với băng đá

An toàn khi dùng lửa trong nhà bểp

An toàn khi nhóm lửa

An toàn khi sử dụng diêm quẹt và quẹt ga

Cáa hệ thổng phun nước gia dụng

Bỏng nước sôi rất đau đớn

Các vụ hỏa hoạn ở trường

Chọn máy báo động khói

Uổng rượu và hút thuổc lá

An toàn khi dùng bểp nấu gà tây

An toàn khi sử dụng nước

An toàn khi dùng lửa ở nơi hoang dã

Nhà ở

Thông tin tổng quan chi tiết về thủ tục đánh thuế bất động sản?

Thông Tin về Giấy Phép

Việc Làm

Tờ Tường Trình của Người Làm Đơn Là Thanh Thiếu Niên

Công An

Đơn báo cáo về hạnh kiểm của cảnh sảt tại Minneapolis

Giờ giới nghiêm và trốn học là gì?

Phần Tiếp Theo của Thỏa Thuận Miễn Trừ và Miễn Trách Nhiệm

Thông tin về cảnh sát và tòa án

Snow

Cô Baûn veà Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp

Khẩn Cấp về Bão Tuyết tại Minneapolis

Last updated Dec 7, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Neighborhood & Community Relations  ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo